Циљеви и задаци

Удружење јe основано ради остваривања следећих циљева:

  • окупљање и организовање правника чији је рад посвећен изучавању права ЕУ и националних права држава чланица
  • изучавање и промовисање изучавања права Европске уније и националних права држава-чланица
  • сарадња са научним установама и институтима на изучавању права ЕУ и националних права држава-чланица
  • предузимање активности и мера у циљу хармонизације (усклађивања) права Републике Србије са правом ЕУ
  • сарадња са надлежним државним институцијама у процесу хармонизације домаћег законодавства са правом ЕУ
  • пружање помоћи државним органима у примени права ЕУ, хармонизованог домаћег права, права унификованог међународним конвенцијама и националних права држава-чланица у случајевима са елементом иностраности
  • организовање помоћи правницима у државним институција и привреди на стручном усавршавању у области права ЕУ
  • успостављање и одржавање сарадње са правницима и сличним организацијама у другим земљама и са међународним организацијама правника
  • залагање за осавремењавање наставних планова на Правним факултетима у Србији, увођењем наставних дисциплина које проучавају комунитарно право и формирањем катедре за право Европске уније.